Pogoda

zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019

Licznik odwiedzin

Dzisiaj467
Wczoraj519
W tym tygodniu1682
W tym miesiącu11197
Wszystkich1633857

Szczegóły

 • IP: 44.200.140.218
 • Przeglądarka Unknown
 • Wersja
 • System Unknown

Aktualnie na stronie

3
_

środa, 17 lipiec 2024

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nysie przypomina, o obowiązku utrzymania wysokiego poziomu bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób (hodowlany jak i przyzagrodowy).

W sezonie 2021/2022 epizootia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) była największą jaka dotknęła Europę, zarówno pod względem czasu jej trwania, zasięgu jak i liczby ognisk. Mając na uwadze okresowy wzrost ryzyka bezpośredniego i pośredniego wprowadzenia wirusa do gospodarstwa zwłaszcza w okresie pomiędzy 1 października i 31 marca roku następnego oraz licznymi migracjami dzikich ptaków, ważne jest by świadomie i rzetelnie podejść do obowiązujących przepisów bioasekuracji.

 

           Obowiązujące rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 31 marca 2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 768) określa jednoznacznie:

1. zakazy:

 1. pojenia drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

2. nakazy:

 1. utrzymywania drobiu w sposób wykluczających jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 3. utrzymywania drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi w izolacji od dzikich ptaków,
 4. przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 5. karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 6. lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
 7. powstrzymywania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 8. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych tj.: zwiększona śmiertelność ptaków, spadek pobierania paszy i wody objawy nerwowe (drgawki, skręt szyi, paraliż nóg, niezborność ruchowa), duszność, sinica i wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności. W razie wystąpienia w/w objawów niezwłocznie poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie lub najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Ponadto w gospodarstwach utrzymujących drób i prowadzących działalność nadzorowaną zgodnie z art. 1 pkt.1 lit. n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 1421):

 1. w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego – wyposażenia gospodarstwa w maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej możliwość ich wyłożenia przed:
 1. wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków albo zastosowanie w tym gospodarstwie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczanie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich,
 2. wjazdami do gospodarstwa i wyjazdami z niego albo zainstalowanie niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających,
 1. stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej, w tym odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonego do użytku wyłącznie w danym budynku, oraz oczyszczania i dezynfekcji obuwia,
 • oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem, a jeżeli są używane wyłącznie w danym budynku, co najmniej raz dziennie,
 • prowadzenie i przechowywanie w tym gospodarstwie przez rok dokumentacji dotyczącej zakupu, przyjęcia, zużycia, środków odkażających, terminu wykonania czynności deratyzacji oraz daty padnięcia zwierząt i liczby zwłok padłych zwierząt przekazanych do unieszkodliwienia,
 • wdrożenie procedur w zakresie zapobiegania przedostawaniu się dzikiego ptactwa do kurników i miejsc przechowywania paszy i ściółki oraz przeprowadzania deratyzacji i dezynsekcji
 • prowadzenie rejestru środków transportu przewozu drobiu, jaj, paszy, lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren tego gospodarstwa oraz wejść osób do pomieszczeń w których utrzymywany jest drób,
 • wyposażenie gospodarstwa w przeznaczony do użytku przez to gospodarstwo kontener do przetrzymywania zwłok padłego drobiu, usuwanego nie rzadziej niż raz dziennie, oraz przetrzymywanie tego kontenera w osobnym pomieszczeniu specjalnie do tego celu przeznaczonym. Pomieszczenie ma być zabezpieczone przed gryzoniami zwierzętami domowymi i dzikimi.
 • wyposażenie gospodarstwa w środki odkażające do bieżącej dezynfekcji na co najmniej 7 dni, oraz utrzymywanie mat i niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczność dezynfekcji
 • zabezpieczenie znajdujących się na terenie gospodarstwa zbiorników wodnych przed dostępem ptaków wolnożyjących
 • utrzymywanie czystości i porządku wokół budynków inwentarskich, regularne wykaszanie roślinności, uprzątnięcie pozostałości pasz i ściółki.

Gospodarstwa utrzymujące 350 szt. drobiu średniorocznie powinny posiadać PLAN BIOASEKURACJI uwzględniajacy profil produkcji gospodarstwa, ustalenie stref czystych i brudnych, utworzenie procedur oczyszczania i dezynfekcji – pomieszczeń, sprzętu, środków transportu, wyposażenia, higieny personelu.

bioasekuracja

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax.: (77) 431 50 16

tel.: (77) 431 50 17

gcr@otmuchow.pl

Przydatne numery:

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie 999

Pogotowie Energetyczne 991

Drogi Powiatowe 774019712

Drogi Krajowe 774565058

Mapka ostrzeżeń meteo

ostrz meteo
 

Informacja o polowaniach

13c07dc57834efe557a25f7bc46ee8ad

Jakość powietrza w gminie

mapa powietrze