Pogoda

zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019

Licznik odwiedzin

Dzisiaj56
Wczoraj464
W tym tygodniu520
W tym miesiącu14250
Wszystkich1636910

Szczegóły

 • IP: 34.204.198.73
 • Przeglądarka Unknown
 • Wersja
 • System Unknown

Aktualnie na stronie

1
_

wtorek, 23 lipiec 2024

Zarządzenia GZZK

Zarządzenie Nr 44/16

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 23-03-2016 r.

 

w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Działając na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013, poz. 1166) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1531 z późn. zm.).

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „zespołem” jako organ pomocniczy Burmistrza Otmuchowa.

§ 2

Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy:

 1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 2. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi Otmuchowa wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego;
 3. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 4. Opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego;

§ 3

1. W skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą:

 1. Burmistrz Otmuchowa - przewodniczący zespołu;
 2. Sekretarz Miasta – z-ca przewodniczącego zespołu;
 3. Kierownik Wydziału właściwego ds. Zarządzania Kryzysowego;
 4. Komendant Gminny OSP;
 5. Kierownik Gospodarstwa Komunalnego w Otmuchowie.

2. W posiedzeniach zespołu mogą brać udział – wyznaczeni lub zaproszeni przez Przewodniczącego, w zależności od potrzeb – przedstawiciele służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, społecznych organizacji ratowniczych oraz przedstawiciele innych instytucji, organizacji i stowarzyszeń.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje jego przewodniczący lub z-ca.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

 1. kierowanie Zespołem;
 2. określanie przedmiotu i terminów posiedzeń;
 3. zawiadamianie o terminach posiedzeń;
 4. przewodniczenie posiedzeniom;
 5. zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami Zespołu;
 6. inicjowanie i organizowanie prac Zespołu.

§ 5

1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pracuje w trybie posiedzeń

2. Posiedzenie planowe Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, co najmniej raz na pół roku lub w innych okresach wg potrzeb.

3. Siedzibą Zespołu jest Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, sala Nr 9.

4. Posiedzenia doraźne Zespołu zwoływane są w trybie, miejscu, czasie i składzie określonym każdorazowo przez Przewodniczącego Zespołu lub jego z-cę.

5. Obsługę kancelaryjno – biurową Zespołu zapewnia Wydział Organizacyjny.

6. Dokumentami działań i prac Zespołu są:

 1. gminny plan zarządzania kryzysowego,
 2. notatki z posiedzeń Zespołu określające tematykę i uczestników (wzór notatki stanowi zał do niniejszego zarządzenia).
 3. inne, określone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 3/15 Burmistrza Otmuchowa z dnia 08-01-2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax.: (77) 431 50 16

tel.: (77) 431 50 17

gcr@otmuchow.pl

Przydatne numery:

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie 999

Pogotowie Energetyczne 991

Drogi Powiatowe 774019712

Drogi Krajowe 774565058

Mapka ostrzeżeń meteo

ostrz meteo
 

Informacja o polowaniach

13c07dc57834efe557a25f7bc46ee8ad

Jakość powietrza w gminie

mapa powietrze